ثبت نام

امکان عضویت غیر فعال است

مصوبه نظام رتبه‌بندی معلمان ابلاغ شد

636721725586007813
ب

آوای فرهنگی – وزارت آموزش و پرورش تصویب‌نامه موضوع نظام رتبه‌بندی معلمان را برای اجرا ابلاغ کرد…

 

به گزارش پایگاه خبری آوای فرهنگی ، وزارت آموزش و پرورش به استناد جزء (۳) بند (الف) ماده (۶۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی،‌ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۹۵- نظام رتبه‌بندی معلمان را به شرح زیر تصویب کرد:

نظام رتبه‌بندی معلمان

ماده ۱- در این تصویب‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱- معلم: فردی که مسئولیت تعلیم و تربیت دانش‌آموزان را در نظام آموزش و پرورش رسمی کشور بر عهده دارد.

۲- صلاحیت‌های معلمی: شامل برآیندی از سه صلاحیت زیر است:

الف- صلاحیت عمومی: مجموعه‌ای از ویژگی‌های شخصیتی فرد، شامل باورها، نگرش‌ها، اعتقادات و رفتار مبتنی بر نظام ارزشی، فرهنگی و اخلاقی جامعه که معلمان را در شناخت و تحلیل مسایل و موضوعات مربوط به تعلیم و تربیت دانش‌آموزان، توانا و پایبندی معلمان را به نظام جمهوری اسلامی ایران آشکار می‌سازد.

ب- صلاحیت تخصصی: مجموعه‌ای از دانش و توانمندی‌های آموزشی و پرورشی علاوه بر صلاحیت‌های عمومی که معلمان برای انجام وظایف شغلی خود باید از آن برخوردار باشند.

پ- صلاحیت حرفه‌ای: مجموعه‌ای از شایستگی‌ها، توانمندی‌ها و مهارت‌های کسب شده و مرتبط با شغل معلمی که معلم را در فرایند تعلیم و تربیت و انجام صحیح وظایف معلمی توانا می‌سازد تا مسئولیت خود را در موقعیت‌های آموزشی- پرورشی با استقلال، آزادی عمل و تبحر بیشتری انجام دهد.

۳- سنجش صلاحیت: فرایند گردآوری سازمان‌یافته اطلاعات، شواهد و مستندات مرتبط با دانش عمومی،‌ دانش تخصصی، مهارت‌ها، شایستگی‌ها، توانمندی‌ها و عملکرد معلمان و بررسی آن بر اساس سازو کارها، ملاک‌ها، شاخص‌ها و معیارهای مشخص در هیئت‌های ممیز موضوع ماده (۵) این تصویب‌نامه.

۴- گواهینامه صلاحیت معلمی: مدرکی که بر اساس نتایج ناشی از سنجش صلاحیت‌های معلمی توسط وزارت آموزش و پرورش صادر می‌شود.

۵- رتبه‌بندی: فرایند تعیین رتبه‌های پنج‌گانه معلمان بر اساس سنجش نظام‌مند صلاحیت‌ها و عملکرد آنان.

ماده ۲- سنجش صلاحیت معلمان بر اساس شاخص‌های زیر انجام می‌شود:

۱- شایستگی‌های عمومی شامل شرایط عمومی استخدام بر اساس مقررات استخدامی مورد عمل.

۲- شایستگی‌های تخصصی شامل رشته، مدرک تحصیلی، دانش موضوع ی مرتبط با محتوای تخصصی دروس آموزشی و امر تربیتی، روش‌ها و فنون تدریس و هدایت و نظارت آن.

۳- شایستگی‌های حرفه‌ای شامل اخلاق حرفه‌ای، توانایی‌ها و مهارت‌های آموزشی، پرورشی و پژوهشی (کاربردی و مسأله محور) بر اساس آزمون‌های الکترونیکی.

ماده ۳- مشمولان طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان شامل آموزگار، دبیر، هنرآموز، مربی امور تربیتی، مشاور واحد آموزشی، مراقب سلامت، مدیر و معاون واحدهای آموزشی و تربیتی هستند.

تبصره- کارمندانی که به استناد مصوبه مورخ ۱۷/۹/۱۳۵۸ شورای انقلاب در مشاغل اداری اشتغال دارند، می توانند بین بازگشت به مدرسه برای خدمت در مشاغل موضوع این ماده یا ادامه خدمت در مشاغل اداری انتخاب نمایند. وزارت آموزش و پرورش موظف است نسبت به سازماندهی افرادی که اشتغال در مشاغل موضوع این ماده را انتخاب کرده و از مزایای رتبه بندی برخوردار می شوند، در واحدهای آموزشی اقدام کند. در هر صورت با شروع سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ ادامه فعالیت افراد یادشده در مشاغل اداری به هیچ وجه مجاز نخواهد بود. افرادی که ادامه اشتغال در مشاغل اداری را انتخاب می کنند، وزارت آموزش و پرورش نسبت به انتصاب آنان با رعایت شرایط احراز در مشاغل اداری به صورت قطعی اقدام می نماید و بهره مندی آنان از مزایای رتبه بندی مجوزی ندارد.

ماده ۴- مشمولان در صورت کسب صلاحیت‌ها و داشتن شرایط زیر برابر تبصره (۱) ماده (۶۵)، ماده (۶۶) و بند (۵) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب ۱۳۸۶- می توانند به رتبه بالاتر ارتقا یابند و از مزایای جدول افزایش امتیازات موضوع مواد (۶) و (۷) این تصویبنامه و تبصره آن برخوردار شوند:

۱- رتبه (۱)

الف- داشتن حداقل (۲) سال تجربه

ب- گذراندن (۱۲۰) ساعت دوره آموزشی ضمن خدمت و تخصصی

پ- کسب میانگین امتیاز ارزیابی عملکرد به میزان حداقل هفتاد و پنج درصد (۷۵%) در طول دو سال منتهی به نتایج ارزیابی (امتیاز هر سال نباید کمتر از (۷۰) باشد).

ت- کسب حداقل شصت درصد (۶۰%) امتیازات شاخص های صلاحیت های معلمی (امتیاز هر یک از صلاحیت های عمومی، تخصصی و حرفه ای نباید کمتر از پنجاه درصد (۵۰%) باشد).

۲- رتبه (۲)

الف- داشتن حداقل (۶) سال تجربه

ب- حداقل (۴) سال توقف در رتبه (۱)

پ- گذراندن (۱۸۰) ساعت دوره آموزشی ضمن خدمت و تخصصی در طول دوره علاوه بر دوره های آموزشی مربوط به رتبه (۱).

ت- کسب میانگین امتیاز ارزیابی عملکرد به میزان حداقل هشتاد درصد (۸۰%) در طول سه سال متوالی منتهی به رتبه بعدی (امتیاز هر سال نباید کمتر از (۷۵) باشد).

ث- کسب حداقل شصت و پنج درصد (۶۵%) امتیازات شاخص های صلاحیت های معلمی (امتیاز هر یک از صلاحیت های عمومی، تخصصی و حرفه ای نباید کمتر از پنجاه و پنج درصد (۵۵%) باشد).

۳- رتبه (۳)

الف- داشتن حداقل (۱۲) سال تجربه و حداقل (۳) سال توقف در رتبه (۲).

ب- گذراندن (۱۵۰) ساعت دوره آموزشی ضمن خدمت و تخصصی در طول دوره بین دو رتبه.

پ- کسب میانگین امتیاز ارزیابی عملکرد به میزان حداقل هشتاد و پنج درصد (۸۵%) در طول دوره بین دو رتبه (امتیاز هر سال نباید کمتر از (۸۰) باشد).

ت- کسب حداقل هفتاد درصد (۷۰%) امتیازات شاخص های صلاحیت های معلمی (امتیاز هر یک از صلاحیت های عمومی، تخصصی و حرفه ای نباید کمتر از شصت و پنج درصد (۶۵%) باشد).

۴- رتبه (۴)

الف- داشتن حداقل (۱۸) سال تجربه و حداقل (۳) سال توقف در رتبه (۳).

ب- گذراندن (۱۲۰) ساعت دوره آموزشی ضمن خدمت و تخصصی در طول دوره بین دو رتبه.

پ- کسب میانگین امتیاز ارزیابی عملکرد به میزان حداقل نود درصد (۹۰%) در طول دوره بین دو رتبه (امتیاز هر سال نباید کمتر از (۸۵) باشد).

ت- کسب میانگین امتیاز ارزیابی عملکرد به میزان حداقل نود درصد (۹۰%) در طول دوره بین دو رتبه (امتیاز هر سال نباید کمتر از (۸۵) باشد).

ت- کسب حداقل هفتاد و پنج درصد (۷۵%) امتیازات شاخص های صلاحیت های معلمی (امتیاز هر یک از صلاحیت های عمومی، تخصصی و حرفه ای نباید کمتر از هفتاد درصد (۷۰%) باشد).

۵- رتبه (۵)

الف- داشتن حداقل (۲۴) سال تجربه و حداقل (۳) سال توقف در رتبه (۴).

ب- گذراندن (۱۰۰) ساعت دوره آموزشی ضمن خدمت و تخصصی در طول دوره بین دو رتبه.

پ- کسب میانگین امتیاز ارزیابی عملکرد به میزان حداقل نود درصد (۹۰%) در طول دوره بین دو رتبه (امتیاز هر سال نباید کمتر از (۸۰) باشد).

ت- کسب حداقل هشتاد و پنج درصد (۸۵%) از امتیازات شاخص های صلاحیت های معلمی (امتیاز هر یک از صلاحیت های عمومی، تخصصی و حرفه ای نباید کمتر از هشتاد درصد (۸۰%) باشد).

تبصره ۱- مشمولان موضوع ماده (۳) که در اجرای رتبه بندی حرفه یا موضوع تصویبنامه شماره ۱۰۹۹۳/ت۵۰۵۱۰هـ مورخ ۲/۲/۱۳۹۴ و دستورالعمل های مربوط، از عناوین رتبه های حرفه ای پایه، ارشد، خبره و عالی برخوردار شده اند، به ترتیب با رتبه های (۲)، (۳)، (۴) و (۵) تطبیق می یابند و معلمانی که در رتبه مقدماتی قرار دارند به شرط احراز شرایط، در در رتبه (۱) قرار می گیرند و ارتقای بعدی آنها نیز بر اساس مفاد این آیین نامه خواهد بود.

تبصره ۲- مدت تحصیل در دانشگاه های فرهنگیان و شهید رجایی و همچنین طول تحصیل مشمولان قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش -مصوب ۱۳۶۹- و دوره مهارت آموزی موضوع ماده (۲۸) اساسنامه دانشگاه فرهنگیان -مصوب ۱۳۹۰- تجربه محسوب نمی شود.

ماده ۵- ساختار اجرایی نظام رتبه بندی معلمان دارای ارکان زیر است:

۱- هیئت ممیز مرکزی: برای تعیین و تصویب سیاست ها و خط مشی اجرایی نظام سنجش صلاحیت و رتبه بندی معلمان و نظارت بر انجام آن، هیئت ممیز مرکزی در وزارت آموزش و پرورش تشکیل می شود.

۲- هیئت ممیز استانی: برای طراحی و تصویب برنامه عملیاتی و اجرای نظام سنجش صلاحیت و رتبه بندی معلمان، هیئت های ممیز استانی در سطح ادارات کل آموزش و پرورش استان تشکیل می شود.

۳- کارگروه شهرستان/ منطقه/ ناحیه: برای احراز و تأیید رتبه ها و ارتقای معلمان به مراتب بالاتر و اجرای نظام سنجش صلاحیت در شهرستان، منطقه و نواحی، حسب مورد کارگروه رتبه بندی شهرستان، منطقه یا ناحیه تشکیل می شود.

تبصره- ترکیب و شرح وظایف اعضای هیئت های ممیز و کارگروه ها و همچنین شاخص های صالحیت های معلمی (صلاحیت های عمومی، تخصصی و حرفه ای) و سازوکارهای اجرای رتبه بندی و نظارت بر انجام آن، به موجب شیوه نامه اجرایی وزارت آموزش و پرورش تعیین و ابلاغ می شود.

ماده ۶- جدول افزایش امتیازات (دوره متوسطه) به شرح زیر تعیین می شود:

ماده ۷- جدول افزایش امتیازات (دوره ابتدایی) به شرح زیر تعیین می شود:

 

تبصره- به منظور ایجاد انگیزه برای معلمانی که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط، آخرین طبقه و رتبه شغلی را اخذ نموده یا می نمایند، به ازای هر سال سابقه تجربی که بعد از تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویبنامه کسب می کنند، مشروط بر اینکه امتیاز ارزیابی عملکرد سالانه آنان نیز کمتر از نود درصد (۹۰%) نباشد، مشمولان شاغل دوره ابتدایی و متوسطه به ترتیب از افزایش حقوق معادل (۱۰۰) و (۵۰) امتیاز ضربدر ضریب ریالی سالانه برخوردار برخوردار می شوند.

 

ماده ۸- به منظور نظارت بر حسن اجرای این تصویبنامه و شناخت مزایا، موانع و مشکلات مربوط، کارگروهی مرکب از نمایندگان وزارت آموزش و پرورش، سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور تشکیل می شود تا ظرف یک سال بررسی ها و اقدامات لازم را انجام دهد و راهکارهای پیشنهادی را در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط از طریق وزارت آموزش و پرورش به هیئت وزیران ارایه نماید.

ماده ۹- این تصویبنامه از تاریخ ۱/۷/۱۳۹۸ لازم الاجرا است.

انتهای پیام/

دیدگاه ها

  • فرهنگی ۱۳۹۸-۰۹-۱۷ :: ۸:۰۶ ب٫ظ
    2 0

    تا به جیب معلم نیامده باورکردنی نیست این وعده ها و بخشنامه ها را باور نکنید

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.